Primarni preventivni, zaštitni i razvojni programi

Od 1991.g. u našem vrtiću promišljeno djelujemo na izradi i integrativnoj primijeni primarnih zaštitnih, preventivnih i razvojnih programa usmjerenih na zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja, preveniranje rizičnih ponašanja djeteta i razvoj djetetovih pozitivnih unutarnjih potencijala i snaga. To su programi sustavnog i aktivnog učenja i vježbanja životnih vještina koje vode prihvaćanju zdravog načina života, etički i ekološki prihvatljivom načinu ponašanja i življenja u zajednici. Svi su programi postavljeni tako da se željeni cilj i planirane zadaće ostvaruju kroz aktivnosti primjerene djeci – kroz igru, učenje i radne djelatnosti s posebnim naglaskom na komunikaciju i interakciju djeteta s drugom djecom i odraslima koji o njemu brinu. Elementi programa ili cjeloviti programi integriraju se u neposredan rad s djecom sukladno aktualnim potrebama, sposobnostima, interesima djece i specifičnostima skupine, od jasličke dobi do polaska u školu.
 
PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA LJUDSKA PRAVA I HUMANE VRIJEDNOSTI “PRAVO JE NA FAKULTETU, ALI JE DOŠLO U NAŠ VRTIĆ” Bitne zadaće utječu na to da dijete osvijesti da ima prava, ali da ista prava imaju i drugi, da nauči kako da iskaže i ostvari svoje pravo, ali ne na štetu drugih, da se izvješti kako da se izbori za svoje pravo ukoliko je ono ugroženo. Ključni pojmovi su: jednakost i različitost, afirmacija i tolerancija, prava i obveze, pravednost i odgovornost, sloboda i pravila, nenasilje i suradnja.
 
PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI I RIZIČNIH PONAŠANJA DJECE usmjeren je na prevenciju rizičnih ponašanja djece koja vode različitim oblicima ovisnosti. Niz komunikacijskih radionica pomažu djeci da osvijeste vlastite unutarnje snage za stalno napredovanje i jačanje, da uoče prednost življenja u obitelji i značaj njegovanja prijateljstva, da spoznaju različitosti kao poželjne i nepoželjne osobine, da prepoznaju dobro i zlo u sebi i drugim ljudima i nauče kako pobijediti svoje loše strane, da uoče opasnosti u neposrednoj okolini i nauče kako ih izbjeći, da se osnaže za suočavanje s problemima i nauče kako ih riješiti.
 
PROGRAM ODGOJA ZA RAZUMIJEVANJE, SURADNJU I NENASILJE “ODGOJ ZA MIR” usmjeren je razvoj socijalne kompetencije djeteta, prevenciju međuvršnjačkog nasilja, ovladavanje vještinama asertivne komunikacije, konstruktivnog rješavanja sukoba i problema te razvoj suradničkih odnosa i timskog rada. Kroz teme o pozitivnoj afirmaciji, razumijevanju i toleranciji prema drugima, nenasilnoj komunikaciji i kooperaciji u svakodnevnim životnim situacijama djeci se odašilju poruke o važnosti i vrijednosti življenja u miru sa sobom i drugim ljudima.
 
PROGRAM RAZVOJA EMOCIONALNE INTELIGENCIJE iznikao je na suvremenim spoznajama da uspjeh u osobnom i profesionalnom životu ne ovisi samo o intelektualnim sposobnostima nego i o emocionalnoj pismenosti. Zadaće ovog programa usmjerene su na osvješćivanje i adekvatno izražavanje vlastitih emocija, kontrolu negativnih emocija, prepoznavanje i cijenjenje tuđih emocija, razvoj moralnih osobina, podržavanje optimističnog stava prema svijetu i životu i pripremanje za uspješnije suočavanje i prevladavanje pritisaka modernog doba.
 
PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ “OD PERCEPCIJE DO AKCIJE” razvija ekološku osjetljivost djece i njihovu spremnost za praktično djelovanje. Program se ostvaruje kroz projekte u kojima djeca identificiraju eko-probleme u neposrednom okruženju, prikupljaju znanje o tom problemu i osvjetljavaju ga s različitih aspekata. Svaki projekt završava nekom eko-idejom, odlukom ili akcijom djece i na taj način ona se osvjedočuju da, iako su mali, mogu učiniti velike stvari za okoliš.
 
PROGRAM RAZVOJA SIGURNOSTI DJECE U PROMETU “MALA ŠKOLA ZA PJEŠAKE” razvija opću prometnu kulturu djeteta i  priprema ga za samostalno i sigurno sudjelovanje u prometu. Putem igre, učenja, simulacije prometnih situacija na poligonu i praktičnog sudjelovanja u prometu djeci se pomaže da osvijeste opasnosti koje im prijete u igri i kretanju ulicom, razviju oprez i osjećaj odgovornosti za vlastitu sigurnost, upoznaju prometne znakove važne za pješake, ulogu prometnika i ovladaju osnovnim prometnim pravilima u kretanju ulicom. Djeca starijih odgojnih skupina testiraju svoja znanja  putem ispita za pješake.
 
PROGRAM ZDRAVSTVENOG ODGOJA DJECE razvija opću zdravstvenu kulturu djece u smislu stjecanja znanja o svom tijelu, očuvanju zdravlja i preveniranju bolesti, razvoja samostalnosti u vođenju brige o sebi, stvaranja kulturno-higijenskih i prehrambenih navika koji vode zdravom načinu života te ovladavanja vještinama samozaštite i samopomoći u potencijalno opasnim situacijama, kod bolesti ili povrjeđivanja.
 
PROGRAM UNAPREĐENJA SIGURNOSTI I ZAŠTITE DJECE “SIGURNO DIJETE U SIGURNOM OKRUŽENJU” usmjeren je na identifikaciju i prevenciju potencijalno rizičnih situacija i ometajućih čimbenika za sigurnost i zdravlje djece, utvrđivanje i primjenu optimalnih standarda za povećanje fizičke i psihosocijalne sigurnosti djeteta u vrtiću te promišljanje odgojnih postupaka i sadržaja rada koji osnažuju djetetove pozitivne unutarnje potencijale za samozaštitu i samoočuvanje. Uspješna realizacija programa podržana je protokolima djelovanja u potencijalno rizičnim i kriznim situacijama, rutinskim poslovima, kućnim redom vrtića i pravilima za roditelje te zbirkom aktivnosti i sadržaja za samozaštitu djece.
 

 

 

 


Ispiši stranicu