Program predškole

 

PROGRAM PREDŠKOLE namijenjen je djeci  u godini prije polaska u školu u okviru redovitog programa vrtića te  djeci koja nisu polaznici vrtića u obliku kraćeg izvan redovitog programa predškole. Program je usmjeren na cjelovit razvoj djece u skladu s njihovim razvojnim osobitostima, individualnim specifičnostima, potencijalima i interesima. Kurikulumom predškole potiče se i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija  koje se odnose na znanje (razumijevanje), vještine (sposobnosti) i stavove (vrijednosti) potrebnih za kvalitetan i uspješan život  djece sada i u budućnosti te za cjeloživotno učenje: komunikacija na materinskom i stranom jeziku, matematička, prirodoslovna, tehnička i digitalna kompetencija,  kompetencija „znati kako učiti“, osobna („znati kako biti“), socijalna i građanska kompetencija, kompetencija inicijativnosti i poduzetnosti, kulturna svijest i izražavanje.

Ispiši stranicu