Vizija i misija vrtića

 VIZIJA I MISIJA DV  IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ
 
VIZIJA VRTIĆA: Sigurnost, dobrobit i zadovoljstvo djece u vrtiću i razvoj životno važnih kompetencija potrebnih za budući kvalitetan osobni, društveni i profesionalni život.
 
 MISIJA VRTIĆA: Promišljanje odgojno-obrazovnog rada u skladu s aktualnim potrebama, razvojnim sposobnostima, individualnim osobitostima i interesima djece.  Poticanje maksimalnog razvoja djetetovih pozitivnih unutarnjih potencijala i kompetencija potrebnih za svakodnevi život sada i u budućnosti. Stvaranje toplog i vedrog  ozračja u kojem se svako dijete osjeća dobrodošlo, sigurno i zadovoljno.  Građenje zajedništva temeljenog na humanim vrijednostima.  Kreiranje poticajnog materijalnog i podržavajućeg socijalnog okruženja za igru, učenje i stvaranje djece. Građenje zajedništva temeljenog na humanim vrijednostima. 
 
VRIJEDNOSTI KOJE NJEGUJEMO U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU odnose se na sve sudionike odgojnog procesa: djecu, odgojitelje i druge zaposlenike, roditelje i čimbenike društvene sredine. Utkane su u sva područja Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada vrtića, ostvaruju se u svakodnevnom radu s djecom i roditeljima, kroz stalno stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika i kroz timski rad na unapređenju odgojne prakse, a potvrđuju se kroz različite oblike praćenja, procjenjivanja, evaluiranja i dokumentiranja rada. Naša vizija i misija sadržana je u sljedećem:
 
Vrtić po mjeri djeteta danas i kvalitetna priprema djece za budući život 
       Kroz lepezu primarnih preventivnih, zaštitnih i razvojnih programa štitimo djecu od nepovoljnih utjecaja, preveniramo rizična ponašanja djece i razvijamo njihove pozitivne unutarnje potencijale i snage kako bi se uspješno nosili s izazovima suvremenog svijeta i života. U radu s djecom njegujemo spontanu igru, raznolike oblike stvaralačkog izražavanja djece i podržavamo smislene strategije aktivnog i suradničkog učenja djece u svakodnevnim životnim situacijama i ciljanim aktivnostima kako bi djeca usvojila životno važna znanja, vještine i stavove. Življenje djece u vrtiću obogaćujemo različitim kulturno-umjetničkim, športsko-rekreativnim, društveno-zabavnim događanjima.
 
Zajednica koja uči -  znanje se množi kada se dijeli
        Kroz različite oblike internog stručnog usavršavanja, osobito kroz iskustvene radionice,   stalno unapređujemo osobne potencijale i profesionalne kompetencije zaposlenika, a  timski projektni rad odgojiteljica i stručnih suradnica usmjeren je na stalno promišljanje, istraživanje, mijenjanje i unapređivanje kvalitete odgojne prakse.  Kroz različite oblike grupnih refleksija i prezentacija iskustava iz prakse dobre ideje se dijele i šire među sustručnjacima, a intenzivnim mentorskim radom  sa studentima na stručnoj praksi, pripravnicima u okviru stažiranja i pristupnicima na stručnim ispitima osnažujemo ih za njihov budući kvalitetan rad.
 
Roditelji u vrtiću – vrtić obiteljski centar
          Podržavamo aktivnu uključenost roditelja u svim etapama odgojno-obrazovnog procesa od planiranja i programiranja odgojno-obrazovnog rada, sudjelovanja u realizaciji aktivnosti s djecom do vrednovanja postignuća. Kroz različite komunikacijske i prezentacijske oblike suradnje održavamo dobru informiranost roditelja o djeci, odgojno-obrazovnom radu i događanjima u vrtiću. Organizacijom zanimljivih igraonica i radionica, te zajedničkih  događanja za djecu, roditelje i zaposlenike nastojimo zadovoljiti različite interese  i potrebe roditelja za druženjem i zabavom. Roditeljima nudimo posebne besplatne programe za osnaživanje njihovih roditeljskih kompetencija. 
 
Vrtić za društvenu zajednicu:  U okviru programa Djeca u prirodi ostvarujemo intenzivnu suradnju s drugim zagrebačkim vrtićima. Samoinicijativno organiziramo susrete sa sustručnjacima iz drugih vrtića i spremno se odazivamo na aktivno sudjelovanje u stručnim skupovima u organizaciji nadležnih institucija na kojima dijelimo svoja profesionalna iskustva i prezentiramo postignuća odgojne prakse. Sudjelujemo u različtim kulturno-humanitarnim akcijama za dobrobit djece s posebnim potrebama ili iz socijalno depriviranih sredina.  

Ispiši stranicu